برنامه هفتگی

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
شنبه
لابراتوار A
لابراتوار B
کلاس C
سالن سمینار
کلاس D
دانشگاه سجاد
مرکز آموزشهای پیشرفته ارم
آنلاین Master Full Stack Web Developer Master Full Stack Web Developer
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
یکشنبه
لابراتوار A
لابراتوار B
کلاس C
سالن سمینار
کلاس D
دانشگاه سجاد
مرکز آموزشهای پیشرفته ارم
آنلاین
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
دوشنبه
لابراتوار A
لابراتوار B
کلاس C
سالن سمینار
کلاس D
دانشگاه سجاد
مرکز آموزشهای پیشرفته ارم
آنلاین Microsoft Excel Microsoft Excel
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
سه شنبه
لابراتوار A
لابراتوار B
کلاس C
سالن سمینار
کلاس D
دانشگاه سجاد