برنامه هفتگی | مجتمع انفورماتیک بین الملل

برنامه هفتگی

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
شنبه
لابراتوار A
لابراتوار B
کلاس C
سالن سمینار
کلاس D
دانشگاه سجاد
مرکز آموزشهای پیشرفته ارم
آنلاین Microsoft Word Microsoft Word
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
یکشنبه
لابراتوار A CCNA 200_301 CCNA 200_301
لابراتوار B
کلاس C Flutter Associate Flutter Associate
سالن سمینار VMware VMware
کلاس D
دانشگاه سجاد
مرکز آموزشهای پیشرفته ارم
آنلاین Wordpress Wordpress Microsoft Access Microsoft Access
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
دوشنبه
لابراتوار A
لابراتوار B
کلاس C
سالن سمینار
کلاس D
دانشگاه سجاد
مرکز آموزشهای پیشرفته ارم